Käyttöehdot

D-Fence verkkokurssit

1. Määritelmät

Toimittaja tarkoittaa D-Fence Oy:tä.

Palvelu tarkoittaa D-Fence Oy:n tuottamia verkkokursseja.

Asiakkaalla tarkoitetaan yhteisöä tai luonnollista henkilöä, joka tilaa Käyttäjilleen verkkokursseja.

Käyttäjällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka joko Asiakkaana tai muutoin käyttää D-Fence Oy:n tuottamia verkkokurssipalveluita.

Lainsäädännöllä tarkoitetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä, ohjeita tai päätöksiä, jotka voidaan katsoa pakottaviksi.

Sopijapuoli tarkoittaa Asiakasta tai Toimittajaa erikseen ja yksilöimättä. 

Sopijapuolet tarkoittaa Asiakasta ja Toimittajaa yhdessä.

Profiili on Asiakkaan itsensä tai D-Fence Oy:n Asiakkaalle perustama Palvelun käyttöön oikeuttava tunniste, johon liittyy yksi tai useampia Asiakkaan käyttäjätunnuksia.

Tilausvahvistus on asiakkaalle sähköpostitse toimitettava vahvistus siitä, että palvelu on toimitettu Asiakkaalle, Asiakkaan Profiili on avattu ja on Asiakkaan käytettävissä heti.

2. Soveltaminen

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Asiakkaan ja Käyttäjän toimiin Tietosuojan verkkokurssi -palvelussa.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua ainoastaan kulloinkin voimassa olevien ehtojen, soveltuvan lainsäädännön sekä hyvien tapojen mukaisesti.

3. Käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä käyttöehdot muodostavat Asiakkaan ja D-Fence  Oy:n välille sopimuksen, joka koskee Palvelun käyttöä. Saadakseen Palvelun käyttöönsä, Asiakas/Käyttäjä hyväksyy sopimuksen sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Käyttöehdot katsotaan hyväksytyiksi, kun Toimittaja on Asiakkaan pyynnöstä perustanut Asiakkaalle Profiilin ja toimittanut siitä tilausvahvistuksen käyttöehtoineen

4. Palvelun kuvaus, tarkoitus ja toimittaminen

D-Fence  Oy:n tarjoama Tietosuojan verkkokurssi on sähköinen asiointi-ja koulutuspalvelu. Palvelun avulla Asiakas voi sisäistää EU Tietosuoja-asetuksen organisaatioille aiheuttamat vaatimukset  Asiakkaan Profiilin kautta.

Palvelu on Asiakkaan käytössä heti, kun Profiili on Asiakkaalle aktivoitu.

Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun se on Asiakkaan käytettävissä ja Asiakkaalle on ilmoitettu Palvelun aktivoimisesta esimerkiksi Tilausvahvistuksen toimittamisella.

Saadakseen Palvelun käyttöönsä, on Asiakkaan annettava Toimittajalle oikeat ja riittävät tiedot tunnusten onnistuneen jakelun mahdollistamiseksi. Asiakas hankkii ja vastaa yhteyksistä, ohjelmistoista ja niiden toimivuudesta sekä laitteista, jonka kautta Asiakas Palvelua käyttää.

Asiakkaan on kohtuullisen ajan sisällä Palvelun toimituksen jälkeen tarkastettava Palvelu ja siihen liitettyjen käyttöoikeuksien toimivuus sekä reklamoitava mahdollisista havaitsemistaan poikkeamista viipymättä.

5. Palvelun tarjoaminen, huolto, ylläpito ja Toimittajan velvollisuudet

Palvelun Toimittaja D-Fence Oy kumppaneineen pyrkii tarjoamaan Asiakkailleen niin laajan ja häiriöttömän palveluympäristön kuin mahdollista. Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä ympäri vuorokauden. Toimittaja ei kuitenkaan takaa, että Palvelu toimisi aina virheettömästi ja keskeytyksittä eikä ole velvollinen korvaamaan Asiakkaalle Palvelun käytön keskeytymisestä mahdollisesti aiheutuneita kuluja, menetyksiä tai vahinkoja.

Toimittaja ei myöskään vastaa siitä, että Palvelu ei ole käytettävissä johtuen Toimittajasta riippumattomista syistä (esimerkiksi ylikuormitus, tietoliikennehäiriöt, Käyttäjän tekemä väärinkäytös tai puutteet Käyttäjän laitteistoissa). Toimittajalla on oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi huollon, laitteistoasennuksen, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi.

Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavina vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia käytettävien laitteiden tai ohjelmistojen yhteensopivuudesta, verkkoyhteyksistä tai muista Palvelun toimintaan ja saatavuuteen vaikuttavista teknisistä seikoista.

Toimittaja ei vastaa mistään suorista, epäsuorista, välittömistä tai välillisistä tai vahingonkorvausvelvollisuu-teen perustuvista vahingoista tai erityisvahingoista. Kaikissa tapauksissa D-Fence Oy:n vastuu rajoittuu aina korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

Toimittaja  ei vastaa Asiakkaan Palvelussa käyttämien, tallentamien tai käsittelemien tietojen oikeellisuudesta, lainmukaisuudesta, eheydestä, säilyttämisestä tai muista kyseisiin tietoihin olennaisesti liittyvistä seikoista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua kulloinkin voimassa olevien lakien, asetusten ja hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäjä vastaa, että hänen Palvelussa käyttämänsä, sieltä tallentamansa tai käsittelemänsä tiedot eivät riko voimassa olevia lakeja tai säädöksiä, tai loukkaa kolmannen osapuolen immateriaali- tai tekijänoikeutta.

Asiakkaalle avattu koulutusprofiili on käytettävissä kuluvan kalenterivuoden loppuun, eli kurssit on avattava ennen vuoden loppumista. Itse koulutukset voi kukin Käyttäjä käydä omaan tahtiinsa kirjautumistunnusten saamisen jälkeen.

Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää D-Fence Oy:lle vaatimuksia, jotka liittyvät Asiakkaan Palvelussa käyttämiin, tallentamiin tai Palvelussa käsittelemiin tietoihin. Asiakas vastaa kolmansien tahojen  D-Fence Oy:tä kohtaan esittämiin vaatimuksiin, jotka liittyvät Käyttäjän Palvelussa käyttämiin, tallentamiin tai käsittelemiin tietoihin.

Toimittajalla on oikeus poistaa Palvelusta Käyttäjän sinne tallentamat tiedot, mikäli ne rikkovat tai niiden on syytä olettaa rikkovan näitä käyttöehtoja, voimassa olevia lakeja tai säädöksiä, taikka loukkaavan kolmannen tahon immateriaali- tai tekijänoikeutta. Tällaisessa tilanteessa Toimittaja pyrkii ennen tietojen poistamista ilmoittamaan asiasta Asiakkaalle tavalla ja aikataululla, jolla se on kohtuudella mahdollista.

Muutokset ja päivitykset

Toimittaja tarjoaa Palvelun sellaisena kuin se kulloinkin on ja Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Käyttäjä ymmärtää, että Palvelun sisältö ja toiminnot voivat muuttua ilman erillistä etukäteisvaroitusta.

Toimittajalla on oikeus oman toimintansa ja alan kehitys huomioiden muuttaa Palvelun teknistä toteutusta. Sen lisäksi Toimittaja varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa Palvelua sekä lisätä siihen toimintoja. D-Fence  Oy:llä on oikeus lopettaa Palvelun tai siihen kuuluvan ominaisuuden tuottaminen, jos siihen löytyy perusteltu syy ja Asiakkaalle toimitettavan Palvelun kokonaistaso ei olennaisesti muutu.

Asiakkaan kannalta olennaisista muutoksista tai katkoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan etukäteen.

Virhetilanteet

Toimittaja vastaanottaa ilmoituksia mahdollista vika- tai virhetilanteista ympäri vuorokauden. Toimittaja aloittaa ilman erillistä sopimusta vastuisiinsa kuuluvan selvitys-/korjaustyön kolmen (3) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Toimittaja ei ole velvollinen korjaamaan sellaisia vikoja ja virheitä, jotka johtuvat Asiakkaan, muun Käyttäjän tai kolmannen tahon vastattavasta syystä (kuten huolimattomuudesta, Palvelun virheellisestä tai ohjeiden vastaisesta käytöstä).

Virheet katsotaan hyväksytysti korjatuiksi, kun a) Asiakas toteaa Palvelun toimivaksi tai b) kahden (2) vuorokauden kuluessa siitä, kun Toimittaja on ilmoittanut virheet korjatuiksi.

Palvelun keskeyttäminen

Jos Käyttäjä käyttää Palvelua näiden tai muiden Palvelussa esitettyjen ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin, on Toimittajalla oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun ja estää Palvelun käyttö jatkossa.

D-Fence Oy:llä on oikeus irtisanoa Palvelun käyttöoikeus ilmoittamalla tästä Asiakkaalle sähköpostitse vähintään kolme (3) kuukautta ennen Palvelun päättämistä.

Tuki

Toimittaja  tarjoaa Asiakkailleen käyttäjä- ja teknistä tukea arkisin 8-17 välisenä aikana.

6. Palvelun käyttämistä koskevat oikeudet ja rajoitukset

D-Fence Oy myöntää rekisteröityneelle Käyttäjälle näissä ehdoissa määritellyn oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä ainoastaan näiden ehtojen ja Palvelussa mahdollisesti erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Asiakkaalla ja Asiakkaan lukuun toimivilla kolmansilla tahoilla on oikeus käyttää Palvelua sopimuksen voimassaolon ajan Asiakkaan liiketoiminnan yhteydessä.

Asiakkaalla ei ole oikeutta muokata tai jäljentää Palvelua tai sen sisältöä taikka niiden osaa.

Asiakkaalla on oikeus julkistaa ja jakaa Palvelun tulokset haluamissaan kanavissa.

Käyttäjän on huolehdittava käyttäjätunnuksensa ja salasanansa huolellisesta säilyttämisestä sekä salassapidosta. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä tunnuksella tapahtuneesta käytöstä. Jos Käyttäjä havaitsee tai epäilee, että hänen käyttäjätunnuksensa ja salasanansa on joutunut oikeudettomien tahojen haltuun, tai että niitä käytetään väärin, Käyttäjän tulee välittömästi olla yhteydessä Toimittajan eli D-Fence Oy:n tukeen. Toimittajalla on oikeus sulkea tai jäädyttää Käyttäjän tunnukset.

Jos Käyttäjä käyttää Palvelua näiden tai muiden Palvelussa esitettyjen ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisiin toimiin, on D-Fence Oy:llä oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun ja kieltää Palvelun käyttö jatkossa.

7. Tietosuoja

Asiakkaan rekisteröityessä Palvelun yrityskäyttäjäksi, tallennetaan hänen henkilö- ja yhteystietonsa D-Fence Oy:n asiakas- ja laskutusrekisteriin yhdessä yrityksen tietojen kanssa.  Käyttämällä Palvelua Käyttäjä hyväksyy, että D-Fence Oy voi käyttää tallennettuja tietoja tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

8. Immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältö ovat D-Fence Oy:n omaisuutta, joka on suojattu tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla sekä muulla immateriaalioikeuslainsäädännöllä ja -rekisteröinneillä.

Kaikki Palveluun ja sisältöön liittyvät immateriaalioikeudet sekä liikesalaisuudet kuuluvat D-Fence Oy:lle. D-Fence Oy ei myönnä asiakkaalle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia mihinkään immateriaalioikeuksiin. Poikkeuksen tähän muodostaa Tietosuojan verkkokurssi -suorittamissertifikaatin käyttöoikeus Asiakkaalle.

Asiakkaan aineiston omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat Asiakkaalle tai kolmannelle taholle. Toimittajalla on oikeus käyttää Asiakkaan aineistoa vain käyttövaltuuksiensa mukaiseen tarkoitukseen. Asiakas vastaa aineistosta ja siitä, ettei Asiakkaan aineisto loukkaa kolmannen tahon oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

9. Palvelun ehtojen muuttaminen

D-Fence Oy pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja harkintansa mukaan ilmoittamalla siitä sekä käyttöehtojen muuttamisen perusteesta Asiakkaalle sähköpostitse tai Palvelun välityksellä vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Palvelun käyttämistä muutoksen voimaantulon jälkeen pidetään ilmoituksena siitä, että Asiakas hyväksyy ehtoihin tehdyt muutokset.

10. Palvelun tilaus ja laskutus

Asiakkaan tilatessa palvelun D-Fence Oy:ltä tai sen valtuuttamalta palvelukumppanilta hänelle lähetetään sähköpostitse erillinen tilausvahvistus ja linkki verkkokurssien jakelulomakkeeseen.

Tilausvahvistuksen vastaanottamisen myötä Palvelu on avattu Asiakkaan käyttöön Tilausvahvistuksessa määritellyin ehdoin.

Tilausvahvistuksen tiedot menevät samalla taloushallintoon, joka lähettää Asiakkaalle palveluhinnaston mukaisesti laskun.

11. Ylivoimainen este

Kumpikaan Sopijapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka on aiheutunut syystä, a) joka on Sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, b) jota Sopijapuolen ei kohtuudella voida sopimuksentekohetkellä edellyttää ottaneen huomioon tai c) jonka seurauksia Sopijapuoli ei olisi kohtuullisella työllä välttää. Ylivoimaisena esteenä (force majure) pidetään esimerkiksi a) uutta viranomaismääräystä tai lainsäädäntöä, joka velvoittaa sopijapuolta, b) ulkopuolisen aiheuttamaa vahinkoa, c) luonnonilmiöstä johtuvaa vahinkoa tai d) muuten epätavallista ja ennalta arvaamatonta sopijapuolesta riippumatonta tilannetta (esim. sota, työtaistelu, boikotti, pandemia).

D-Fence  Oy:n alihankkijasta johtuva palvelun estyminen on Toimittajalle ylivoimainen este, jos alihankkijan toimittamaa palvelun tarjoamiseen vaadittavaa osaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia, lisätyötä tai ajanhukkaa toteuttaa muuten tai hankkia muualta.

Ylivoimaisesta esteestä ja sen lakkaamisesta on viipymättä ilmoitettava toiselle sopijapuolelle. Jos ylivoimainen este estää palvelun toimittamisen yli kolmen (3) kuukauden ajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman kummankaan osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta.

12. Soveltuva lainsäädäntö ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse, toissijaisesti riidat ratkaistaan lopullisesti alioikeudessa. Alioikeuskäsittelyn paikka on Helsingin käräjäoikeus ja kieli suomi.

13. Toimittajan yhteystiedot

D-Fence  Oy
Kalevankatu 28 B 27
00100 Helsinki

09 623 14 18

info (at) d-fence. eu

Y-tunnus 1650666-3