Käyttöehdot

Viestikanavapalvelu

D-Fence Viestikanavapalvelun yleiset käyttö- ja toimitusehdot.

 

 1. Yleiset toimitusehdot

D-Fence Viestikanavapalvelun yleiset käyttö- ja toimitusehdot.

Easy GDPR -palvelun tuottaa D-Fence Oy, Kalevankatu 28 00100 Helsinki. Y-tunnus 1650666-3. Palvelu toimitetaan pilvipalveluna.

Palvelun käyttö edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä.

Mahdollisiin lisäkysymyksiin vastaa yrityspalvelumme osoitteessa info (at) d-fence.eu.

 

 1. Määritelmät

Toimittaja tarkoittaa D-Fence Oy:tä.

Palvelu tarkoittaa Ilmoittajansuojalain mukaisen sisäisen ilmoituskanavan toteuttamiseen sekä ilmoitusten hallintaan tarkoitettua verkkopalvelua.

Asiakkaalla tarkoitetaan yhteisöä tai luonnollista henkilöä, joka ottaa Viestikanava -palvelun käyttöönsä.

Asiakkaan aineisto tarkoittaa a) Asiakkaan toimesta palveluun tuotettua, siirrettyä tai tallennettua tietoa, b) Asiakkaan lukuun palveluun siirrettyä tietoa, c) Asiakkaan lukuun palvelua varten Toimittajalle luovutettua tai käyttöön asetettua tietoa (kohdat a, b ja c sisältävät myös Ilmoittajien palvelun kautta tekemien ilmoitusten sisältämät tiedot) tai d) muuta sopijapuolten Asiakkaan aineistoksi määrittelemää tietoa.

Ilmoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka joko Asiakkaana tai muutoin käyttää Tietosuojavastuu -palvelua.

Lainsäädännöllä tarkoitetaan kulloinkin voimassa olevia lakeja, asetuksia, määräyksiä, ohjeita tai päätöksiä, jotka voidaan katsoa pakottaviksi.

Sopijapuoli tarkoittaa Asiakasta tai Toimittajaa erikseen ja yksilöimättä.

Sopijapuolet tarkoittaa Asiakasta ja Toimittajaa yhdessä.

Profiili on Asiakkaan itsensä tai D-Fence Oy:n Asiakkaalle perustama Palvelun käyttöön oikeuttava tunniste, johon liittyy yksi tai useampia Asiakkaan käyttäjätunnuksia.

Tilausvahvistus on asiakkaalle sähköpostitse toimitettava vahvistus siitä, että palvelu on toimitettu Asiakkaalle, Asiakkaan Profiili on avattu ja on Asiakkaan käytettävissä heti ja että Toimittajalle on syntynyt laskutusoikeus.

 

 1. Palvelu

Viestikanavapalvelun tarkoituksena on mahdollistaa ilmoitusten teko havaituista epäkohdista tai rikkomuksista. Ilmoitukset käsittelee se organisaatio, jota ilmoitus koskee ja joka on hankkinut Palvelun Toimittajalta.

Toimittaja ei hallinnoi eikä millään muullakaan tavoin käsittele ilmoituksia. Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se kulloinkin on ja sikäli kun se on saatavilla. Toimittajalla on oikeus muuttaa Palvelua, estää sinne pääsyn tai lopettaa Palvelun kokonaan. Toimittaja ei myöskään takaa Palvelun keskeytyksetöntä käyttöä.

 

 1. Palvelun käyttö ja Ilmoittajan velvollisuudet

Palvelua voidaan käyttää vain näiden Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen eli ilmoituksen tekemiseen ja siihen liittyvään hallintaan. Palvelun käyttö muuhun tarkoitukseen on kiellettyä. Asiakas ja Ilmoittaja sitoutuvat Palvelua käyttäessään noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Ilmoittaja vastaa ilmoitusten tekemiseen liittyvien laitteiden, ohjelmistojen sekä tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta, toiminnasta ja käytöstä.

Ilmoittaja sitoutuu Palvelua käyttäessään siihen, että Palveluun ei ladata sellaista aineistoa, joka sisältää haittaohjelmia tai muita Palvelun toimintaa häiritseviä ominaisuuksia, sekä siitä, ettei ilmoittaja levitä tai käsittele tällaista aineistoa yleisesti haittaa aiheuttavalla tavalla.

 

 1. Henkilötietojen käsittely

Palveluun jätetyn ilmoituksen sisältöä pääsevät käsittelemään vain ne määritellyt henkilöt, joiden vastuulla ilmoitusten käsittely on Palvelua hyödyntävässä organisaatiossa (Asiakas). Toimittaja ei käsittele ilmoitusten sisältöä eikä selvitä ilmoittajan henkilöllisyyttä, vaan tarjoaa ainoastaan Palvelun teknisen toteutuksen.

Ilmoittaja voi tehdä oman ilmoituksensa joko nimellään tai anonyymisti, riippuen siitä onko Asiakas sallinut anonyymin ilmoittamisen Viestikanava palvelussa. Ilmoituksen vastaanottaja Palvelun hankkineessa organisaatiossa ei saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla ilmoittaja voitaisiin myöhemmin tunnistaa.

Ilmoitukseen ei tule sisällyttää arkaluonteisia tai sellaiseksi myöhemmin luokiteltavia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kannalta.

Mikäli Ilmoittaja jättää ilmoituksen yhteydessä yhteystietonsa, Asiakkaan organisaatiossa ilmoituksia vastaanottavan henkilön velvollisuutena on pitää ilmoittajan tiedot salassa.

D-Fence Oy noudattaa Palvelua tarjotessaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia ja informoi omista tietojen käsittelytavoista D-Fence Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa sekä ”D-Fence henkilötietojen käsittelijänä” -kuvauksessa, jotka löytyvät Toimittajan verkkosivuilta osoitteessa https://www.d-fence.fi/tietosuojaselosteet.

 

 1. Immateriaalioikeudet

Palvelun ulkoasu, visuaalinen ilme ja sisältö, Palveluun liittyvät käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Toimittajalle.
Mikäli Ilmoittaja lataa Palveluun aineistoa, esimerkiksi kuva- tai videotiedostoja, tällaiseen aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet siirtyvät lataushetkellä veloituksetta ilmoitukset vastaanottavalle organisaatiolle (Asiakas).

 

 1. Vastuuvapaus

Palvelu ja kaikki siihen liittyvät tiedot tarjotaan sellaisina kuin ne ovat ja sikäli, kun ne ovat saatavilla.

Toimittaja ei anna minkäänlaista takuuta mukaan lukien, mutta ei rajoittuen omistusoikeuteen, loukkaamattomuuteen, tarkoitukseen soveltuvuuteen tai järjestelmien yhteensopivuuteen liittyen.

Toimittaja ei myöskään ole vastuussa, eikä anna nimenomaista takuuta siitä, että Palvelun kautta lähetetyt viestit, aineistot tai materiaalit menevät perille vastaanottajalle.

Toimittaja ei vastaa Palvelun tai siihen sisältyvien tai liittyvien asiointipalvelujen mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä, puutteellisuuksista, Palvelun
sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet mistä tahansa syystä.

Toimittaja ei myöskään vastaa Palvelun kautta suoritetun asiointiprosessin viivästymisestä, tai tietojen tai aineistojen katoamisesta, vahingoittumisesta tai väärinohjautumisesta tai Ilmoittajalle aiheutuneesta vahingosta.

Toimittaja tarjoaa Palvelun sellaisena kuin se kulloinkin on ja Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Käyttäjä ymmärtää, että Palvelun sisältö ja toiminnot voivat muuttua ilman erillistä etukäteisvaroitusta.

Toimittajalla on oikeus oman toimintansa ja alan kehitys huomioiden muuttaa Palvelun teknistä toteutusta. Sen lisäksi Toimittaja varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa Palvelua sekä lisätä siihen toimintoja. D-Fence Oy:llä on oikeus lopettaa Palvelun tai siihen kuuluvan ominaisuuden tuottaminen, jos siihen löytyy perusteltu syy ja Asiakkaalle toimitettavan Palvelun kokonaistaso ei olennaisesti muutu.

Asiakkaan kannalta olennaisista muutoksista tai katkoksista pyritään mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan etukäteen.

 

 1. Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

 

 1. Käyttöehtojen hyväksyminen

Nämä käyttöehdot muodostavat Asiakkaan ja D-Fence Oy:n välille sopimuksen, joka koskee Palvelun käyttöä. Saadakseen Palvelun käyttöönsä, Asiakkaan tulee hyväksyä nämä käyttöehdot ja noudattaa niitä. Perustamalla Profiilin Asiakas/Ilmoittaja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Käyttöehdot katsotaan hyväksytyiksi, kun jokin seuraavista toimenpiteistä toteutuu: a) Asiakas on perustanut Profiilin ja sen yhteydessä hyväksynyt käyttöehdot, b) Toimittaja on Asiakkaan pyynnöstä perustanut Asiakkaalle Profiilin ja toimittanut tilausvahvistuksen käyttöehtoineen tai c) sopijapuolet ovat allekirjoittaneet erillisen sopimuksen.

 

 1. Palvelun tilaus, sopimuskausi, laskutus ja irtisanominen

Asiakkaan tilatessa palvelun D-Fence Oy:ltä tai sen valtuuttamalta palvelukumppanilta hänelle lähetetään sähköpostitse erillinen tilausvahvistus ja tunnukset Profiiliin. Tilausvahvistuksen vastaanottamisen myötä Palvelu on avattu Asiakkaan käyttöön Tilausvahvistuksessa määritellyin ehdoin.

Palvelun sopimuskausi on 12 kuukautta, eli se otetaan aina vuodeksi kerrallaan laskutustyypistä riippumatta.

Tilausvahvistuksen tiedot menevät samalla taloushallintoon, joka lähettää Asiakkaalle palveluhinnaston mukaisesti laskun.

Mahdollinen irtisanominen tulee tehdä viimeistään 30 päivää ennen seuraavan laskutusjakson alkamista sähköpostitse osoitteeseen info ( at) d-fence . eu. Lähempänä seuraavan laskutusjakson alkamista tehdyissä irtisanomisissa irtisanomisaika on yhtä laskutusjaksoa vastaava aika.

Asiakkaan vastuulla on kopioida Palvelusta kaikki sinne tallentamansa tiedot tarvitsemassaan laajuudessa ennen sopimuskauden päättymistä. Sopimuskauden päätyttyä Toimittajalla on oikeus poistaa järjestelmistä Asiakkaan sinne tallentamat tiedot eikä Toimittajalla ole velvollisuutta palauttaa niitä takaisin.

 

 1. Muut ehdot

Tekniset vaatimukset

Asiakas ja Ilmoittaja voi käyttää Palvelua useimmilla yleisesti käytössä olevilla selainohjelmilla. Palvelu ei välttämättä toimi Internet Explorer -selaimessa. Vaikka sivusto on käytettävissä useimmilla selainohjelmilla, suositellaan ilmoittajaa päivittämään selainohjelmiston viimeisimpään saatavilla olevaan versioon.

Mahdollisten liitetiedostojen avaamista ja lukemista varten voidaan tarvita erillinen ohjelmisto.