Tietosuojavalmiudet

Kuvaus organisaation tietosuojatoimenpiteistä

Rekisterinpitäjän asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet tietosuojavaatimusten toteuttamiseksi

Organisaatio on valinnut tietosuojavaatimusten toteuttamisen ratkaisuksi D-Fence Easy GDPR -palvelun.

Tällä sivulla avataan sertifikaatin omaavan organisaation henkilötietojen käsittelytoimia, niiden lainmukaisuutta ja osoitusvelvollisuuden mukaista todennusta.

Vaatimuskohtaiset osiot tietosuojaperiaatteiden tehokkaan toteutuksen  todentamiseksi     

Tietosuojan toteutus on kuvattu alle osioittain, joka helpottaa ennakkotarkastusta tekevän toimijan työtä.

Easy GDPR -palvelun avulla organisaatio noudattaa myös sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita.

Toteutetut tietosuojatoimenpiteet otsikkotasolla

Toimenpide Toteutus
Käsiteltävien henkilötietojen kartoitus

Organisaatio on kartoittanut käsittelemänsä henkilötiedot ja lajitellut ne omiin rekistereihin.

Käsittelytoimien kuvaus

Kaikista rekistereistä on tehty erillinen tietovirtakuvaus, jossa on kuvattu koko tiedon kaari siitä, kun se saadaan aina sinne, missä kyseinen tieto poistetaan tai tiedon säilytysajan peruste.

Myös selosteet käsittelytoimista on toteutettu sekä rekisterinpitäjän että hebkilötietojen käsittelijä -versioina ja ne on todennettavissa Easy GDPR -palvelussa.

Riskien arvioinnit

Riskejä on arvioitu rekisterikohtaisesti sekä toteutettu tasapainotestit silloin, kun käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu. Lisäksi  on toteutettu vaikutustenarvioinnit (DPIA) silloin, kun laki on sellaisen vaatinut.

Käsittelystä informoiminen

Kaikista rekistereistä on toteutettu oma, erillinen tietosuojaseloste, jotka on soveltuvin osin jaettu organisaation verkkosivuilla.

Hallinta ja johtaminen

Tietosuojatoimenpiteitä arvioidaan säännöllisesti, toimenpiteet on suunniteltu vuosikelloon ja niitä toteutetaan tietosuojaohjelman mukaisesti.

 

 

Tietosuojaperiaatteiden toteutuminen

Toimenpide Toteutus
Lainmukaisuus

Arvioitu ja kuvattu rekisterikohtaisissa tietovirtakuvauksissa, joissa on määritelty käsittelyn oikeusperusteet.

Asianmukaisuus

Arvioitu tietovirtakuvauksissa käsittelyn kohtuullisuutta suhteessa käyttötarkoitukseen. Samalla on arvioitu, että henkilötietoja ei käsitellä rekisteröidyn kannalta odottamattomalla tavalla.

Läpinäkyvyys

Periaate on toteutettu rekisterikohtaisilla tietosuojaselosteilla, jossa käsittelystä on kerrottu selkeästi ja ymmärettävästi ja jotka on asetettu helposti saavutettavaksi organisaation verkkosivuille.

Käyttötarkoitussidonnaisuus

Henkilötietojen käyttötarkoitukset on määritelty rekisterikohtaisesti tietovirtakuvauksissa sekä informoitu tietosuojaselosteilla.

Tietojen minimointi

Käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitusperusteiset arvioinnit on kuvattu tietovirtakuvauksissa. Tietoja käsitellään vain siltä osin ja niin kauan, kuin se määritellyn tarkoituksen kannalta on välttämätöntä.

Tietojen täsmällisyys

Tietosuojan toteutussuunnitelmassa vuosikelloon allokoitu säännöllinen tarkastus.

Säilytyksen rajoittaminen

Tietojen säilytysaikoja on rekisterikohtaisesti arvioitu tietovirtakuvauksissa ja informoitu tietosuojaselosteilla.

Luottamuksellisuus ja turvallisuus

Suojaustoimia on arvioitu tietovirtakuvauksissa niihin kohdistuvine riskeineen, informoitu tietosuojaselosteilla sekä varmistetaan henkilötietojen käsittely niitä käsittelevien toimihenkilöiden säännöllisellä koulutuksella.

 

Organisaatio rekisterinpitäjänä

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja Toteutus
Asianmukaiset tekniset ja organisatoriset suojaustoimet

Toteutettu, dokumentoitu ja todennettavissa Easy GDPR -palvelussa.

Tietosuojaperiaatteiden toteutuminen

Suunniteltu ja dokumentoitu Easy GDPR -palvelussa eri osioissa sekä jalkautettu henkilöstön koulutusten ja ohjeistusten kautta läpi koko organisaation.

Tehokkuuden varmistaminen Valitut suojatoimet on käsittelyn luonne ja laajuus huomioonottaen  arvioitu soveltuviksi ja kestäviksi ja ne on dokumentoitu Easy GDPR -palvelussa.
Huomioon otettavat tekijät  
Viimeisin tekniikka

Rekisterinpitäjä on huomioinut saatavilla olevan tekniikan suunnitellessaan organisatorisia toimenpiteitä ja ne on kuvattu Easy GDPR -palvelussa.

Toteuttamiskustannukset ja -resurssit

Rekisterinpitäjä on allokoinut riittävät resurssit organisaation tietosuojatoimenpiteiden toteutusta varten ja sen mahdollistamiseksi hankkinut D-Fence Easy GDPR -palvelun.

Käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset

Organisaatio on arvioinut ja dokumentoinut teeman mukaiset toimenpiteet Easy GDPR -palvelun eri osioissa.

Henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit

Todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit on kuvattu tietovirtakuvauksissa rekisterikohtaisesti yleisellä tasolla ja tarkemmin tietosuojan vaikutustenarvioinneissa niiltä osin, kun laki niiden toteuttamista on vaatinut.

Aikaan liittyvät näkökohdat

 

Käsittelytapojen määrittäminen

Rekisteriä pitävä organisaatio on arvioinut rekisterikohtaisesti kyseisen rekisterin henkilötietoihin liittyviä käsittelytoimia sekä niihin kohdistuvia mahdollisia riksejä.

Tietojen käsittely

Organisaatio ylläpitää jatkuvasti sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa, joka on toteutettu, dokumentoitu ja todennettavissa Easy GDPR -palvelussa.

Oletusarvoinen tietosuoja

 

Vain käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisten henkilötietojen käsittely

Organisaatio on määritellyt tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti kutakin käyttötarkoitusta varten tarpeellisia tietoja ja kuvannut ne tietovirtakuvauksissaan.

Kerättyjen henkilötietojen määrä

Organisaatio on määritellyt tietojen minimoinnin periaatteen mukaisesti kutakin käyttötarkoitusta varten tarpeellisia tietoja ja kuvannut ne tietovirtakuvauksissaan.

Käsittelyn laajuus

Henkilötietoihin kohdistuvat käsittelytoimet on rajoitettu vain niihin, mikä on välttämätöntä käyttötarkoituksen kannalta ja ne on kuvattu tietovirtakuvauksissa.

Tietojen säilytysaika

Edelleen tietojen säilytysajat tai niiden määräytymisen perusteita on suunniteltu ja kuvattu tietovirtakuvauksissa.

Tietojen saatavilla olo

Käsiteltävien tietojen saatavuutta on suunniteltu ja kuvattu tietovirtakuvauksissa.

Läpinäkyvyys

Organisaatio on informoinut tietojen käsittelystä läpinäkyvästi tietosuojaselosteilla, jotka on jaettu organisaation verkkosivuille helposti rekisteröityjen saavutettavaksi.

Lainmukaisuus

Kaikkien henkilötietojen käsittelylle on henkilötietoryhmittäin määritelty käsittelyn oikeusperuste. Ne on kuvattu tietovirtakuvauksissa ja informoitu rekisteröidyille tietosuojaselosteilla.

Kohtuullisuus

Organisaatio on suunnitellut ja toteuttanut käsittelytoimet siten, että henkilötietoja ei käsitellä rekisteröidyn kannalta perusteettoman haitallisella, syrjivällä, odottamattomalla tai harhaanjohtavalla tavalla. Rekisteröidyille on taattu riittävä itsemääräämisoikeus sekä mahdollistettu vuorovaikutus rekisteriäpitävän organisaation tietosuojayhteyspisteen kautta. Tämä yhteyspiste on informoitu rekisteröidyille tietosuojaselosteilla.

 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteutuminen

Vaatimus Toteutus
Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä

Oikeus on informoitu organisaation tietosuojaselosteissa yhteyspisteineen oikeuden toteuttamiseksi.

Oikeus saada tutustua tietoihin

Oikeus on informoitu organisaation tietosuojaselosteissa yhteyspisteineen oikeuden toteuttamiseksi.

Oikeus oikaista tietoja

Oikeus on informoitu organisaation tietosuojaselosteissa yhteyspisteineen oikeuden toteuttamiseksi.

Oikeus poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

Oikeus on informoitu organisaation tietosuojaselosteissa. Oikeuden toteutumisen helpottamiseksi organisaatio on kuvannut tietovirtakuvaukissa ne järjestelmät, joissa kunkin rekisterin tietoja käsitellään.

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

Oikeus on informoitu organisaation tietosuojaselosteissa yhteyspisteineen oikeuden toteuttamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Oikeus on informoitu organisaation tietosuojaselosteissa yhteyspisteineen oikeuden toteuttamiseksi. Tätä oikeutta voi rekisteröity käyttää vain jos tietojen käsittelyperusteena on suostumus tai sopimus.

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Oikeus on informoitu organisaation tietosuojaselosteissayhteyspisteineen oikeuden toteuttamiseksi. 

Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Oikeus on informoitu organisaation tietosuojaselosteissa yhteyspisteineen oikeuden toteuttamiseksi.

 

Henkilötietoja käsittelevien toimittajien hallinta

Toimenpide Toteutus
Sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA)

Toimittajien sopimustilanteen hallinta on toteutettu Easy GDPR -palvelun "palveluntarjoajat" osiossa ja sopimustilanteet arvioidaan säännöllisesti.

Rekisterinpitäjän ohjeistus henkilötietojen käsittelijöille

Samaisessa palveluntarjoajat-osiossa hallitaan myös ohjeistusten tilanne.

Toimittajien säännöllinen arviointi

Henkilötietoja käsittelevien alihankkijoiden ja toimittajien tilan arviointi on kirjattu tietosuojasuunnitelman vuosikelloon.

   

 

Yleiset tietoturvatoimenpiteet

Toimenpide Toteutus
Henkilöstön osaaminen

Henkilöstön tietoturvaosaamisesta huolehditaan koulutuksella ja se on yksi tietosuojasuunnitelman vuosikelloon määritellyistä toimenpiteistä.

Ohjeistukset

Organisaatiolla on käytössään tietoturvapolitiikka sekä erityisohjeita laadukkaan kyberkyvykkyyden ylläpitämiseksi.

Järjestelmien turvallisuus

Käytettävät järjestelmät pidetään ajan tasalla ja toimihenkilöiden päätelaitteissa on asianmukaiset turvaohjelmistot.

Tietojen tallennuspolitiikka

Henkilötietoja tai kriittistä liiketoimintatietoa käsitellään asiankuuluvalla huolellisuudella, joka on osa toimihenkilökohtaista osaamista.

Lokitus

Tapahtumia lokitetaan siellä, missä järjestelmät sen mahdollistavat tai laki sitä vaatii.

   
   
   

 

Organisaatio henkilötietojen käsittelijänä

Vaatimus Toteutus

Organisatoriset ja tekniset suojaustoimet

 

Henkilötietoja käsittelevä henkilöstö on ohjeistettu tilaajan antamalla ohjeistuksella. Tietosuojaosaamista ylläpidetään säännöllisillä tietosuojakatsauksilla.

 

Organisaation toteuttamat lain vaatimuksiin perustuvat henkilötietojen käsittelytoimet ja niihin liittyvä dokumentaatio ovat kokonaisuudessaan todennettavissa Easy GDPR-palvelussa.

Osoitusvelvollisuuden periaatteiden toteutuminen

 

 

Organisaatio on toteuttanut riittävät tekniset ja organisatoriset suojaustoimet ja sisällyttänyt ne osaksi käsittelyä. Näin käsittely vastaa vaatimuksia ja rekisteröityjen oikeuksia ja vapauksia suojellaan.

Sopimus henkilötietojen käsittelystä (DPA)

 

Organisaatio on tehnyt toimeksiantoon liittyvät lainmukaiset sopimukset rekisterinpitäjän kanssa.

Rekisterinpitäjän ohjeistus henkilötietojen käsittelijälle

Organisaatio käsittelee tietoja ainoastaan rekisterinpitäjän antamien dokumentoitujen ohjeiden mukaisesti.

Alihankkijat

Henkilötietojen käsittelijä on informoinut läpinäkyvästi muista henkilötietoja käsittelevistä toimijoista ja huolehtii, että ne käsittelevät tietoja samalla huolellisuudella kuin organisaatio itse.

Tietojen siirto

Organisaatio ei siirrä tietoja kolmansille osapuolille ilman rekisterinpitäjän nimenomaista lupaa.

Pääsyoikeudet

Käsitellessään henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun organisaatio huolehtii siitä, että tietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joilla on oikeus käsitellä niitä.

Tietoturva

Organisaatio on toteuttanut riittävät tietoturva-toimenpiteet, joiden riittävyyden arviointi on sisällytetty tietosuojahallinnon vuosikelloon.

 

Tutustu maksuttomiin oppaisiimme

Lisätietopyyntö